ครีมรักษาสิว มันไม่มีทางเลย

เราไม่คิดว่าเลยว่าวันนี้จะได้ฃเจอรเรือ่งราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมากับตัวเอง เราไม่คิดเลยว่าวันนี้จะได้เดนิทามาเพื่อวันนี้ ไม่มีเลยสักวันที่เราเองจะได้เคียงคู้เรื่องราวตาง ๆม ากมาย มันเ)็นอะไรที่คิดว่าดีกว่านี้ แต่ว่าเรรเองไม่มีทางเลยเราก็ต้องบอกว่าตัวเองนั้นไำม่มีทางเลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>